Compartir con :Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Missió

Adoratrius és una entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que presta atenció a les dones en situació d’exclusió. A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR cat, que presta atenció integral a dones víctimes del tràfic d’éssers humans (TEH) per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets. A més a més, realitza accions de sensibilització i denúncia amb el fi de contribuir al canvi social

Visió 4

 • Aconseguir la sostenibilitat econòmica del programa amb fons diversificats.
 • Consolidar circuits d’actuació establerts amb diferents agents implicats en la lluita contra el tràfic i la protecció de les víctimes.
 • Enfortir la nostra estructura integrant-nos a la Fundació Amaranta mantenint les particularitats.
 • Mantenir la presència i veu en institucions clau i el lideratge en l’àmbit del tràfic a Catalunya.
 • Continuar generant coneixement de manera sistemàtica.
 • Consolidar un equip interdisciplinari cohesionat, eficient i proactiu. 3

Valors

 • Compromís: Posem en joc les nostres capacitats al servei de la missió i assumim el repte com a quelcom propi. Això suposa coratge, audàcia i sentit comú en la transformació i el canvi.
 • Integritat: És una manera de ser i fer amb els valors personals i compartits.
 • Acollida: Tarannà que expressa la nostra actitud d’obertura, respecte i atenció cap als altres.
 • Dignitat: Reconeixem la persona mereixedora de respecte, dotada de llibertat i de poder transformador.

 Normativa d’aplicació:

 • Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics signat a la Ciutat del Vaticà el 3 gener del 1979
 •  Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
 • Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme
 • Normativa reguladora i exigible a establiments de caràcter no lucratiu en relació amb la seva activitat pròpia
  a nivell municipal, autonòmic i estatal
 • Normativa aplicable a qualsevol entitat i / o empresa pel que fa a subvencions i contractació pública, legislació laboral, etc.

Més sobre la normativa d’aplicació